Lauren Christy - BreedTekst piosenki:

I got soul, I got touch
  Sometimes I maybe got way too much
  I got nothing left to lose
  
  I got soil, I got seed
  I got 21'god damn days until I bleed
  I've got nothing left to lose
  
  Let the rain come down on me
  Let the rain come down on
  Let the rain come down on me
  I need to breed, breed, breed, breed,
  breed, breed, breed
  
  Logynon, Femidom, Microgynon
  
  I'm in love, I'm insane
  I'm a pheromone, hormone, mystery train
  I've got nothing left to lose
  
  Let the rain come down on me
  Let the rain come down on
  Let the rain come down on me
  I need to breed, breed, breed, breed,
  breed, breed, breed
  
  Logynon, Femidom, Microgynon
  
  
Lyrics - Nieruchomości - Torebki